معنی کلمه camera

دوربین انگلیسی چی میشه

camera یعنی چه؟

دوربین به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی دوربین به انگلیسی = camera

 

camera= دوربین