معنی کلمه camera

دوربین انگلیسی چی میشه

camera یعنی چه؟

دوربین به انگلیسی