معنی کلمه brain

مغز انگلیسی چی میشه

brain یعنی چه؟

مغز به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی مغز به انگلیسی = brain

 

brain= مغز