معنی کلمه brain

مغز انگلیسی چی میشه

brain یعنی چه؟

مغز به انگلیسی