معنی کلمه box

جعبه انگلیسی چی میشه

box یعنی چه؟

جعبه به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی جعبه به انگلیسی = box

 

box= جعبه