معنی کلمه box

جعبه انگلیسی چی میشه

box یعنی چه؟

جعبه به انگلیسی