معنی کلمه bottle

بطری انگلیسی چی میشه

bottle یعنی چه؟

بطری به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی بطری به انگلیسی = bottle

 

bottle= بطری