معنی کلمه bottle

بطری انگلیسی چی میشه

bottle یعنی چه؟

بطری به انگلیسی