معنی کلمه bone

استخوان انگلیسی چی میشه

bone یعنی چه؟

استخوان به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی استخوان به انگلیسی = bone

 

bone= استخوان