معنی کلمه bone

استخوان انگلیسی چی میشه

bone یعنی چه؟

استخوان به انگلیسی