معنی کلمه Valet

نوکر انگلیسی چی میشه

Valet یعنی چه؟

نوکر به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی نوکر به انگلیسی = Valet

 

Valet= نوکر