معنی کلمه Ugly

زشت انگلیسی چی میشه

Ugly یعنی چه؟

زشت به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی زشت به انگلیسی = Ugly

 

Ugly= زشت