معنی کلمه Typist

تایپیست انگلیسی چی میشه

Typistیعنی چه؟

تایپیست به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی تایپیست به انگلیسی = Typist

 

Typist = تایپیست