معنی کلمه Typist

تایپیست انگلیسی چی میشه

Typistیعنی چه؟

تایپیست به انگلیسی