معنی کلمه Train

قطار انگلیسی چی میشه

Train یعنی چه؟

قطار به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی قطار به انگلیسی = Train

 

Train = قطار