معنی کلمه Single

تنها - مجرد انگلیسی چی میشه

Single یعنی چه؟

تنها - مجرد به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی تنها - مجرد به انگلیسی = Single

 

Single = تنها - مجرد