معنی کلمه Single

تنها - مجرد انگلیسی چی میشه

Single یعنی چه؟

تنها - مجرد به انگلیسی