معنی کلمه Night

شب انگلیسی چی میشه

Night یعنی چه؟

شب به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی شب به انگلیسی = Night

 

Night= شب