معنی کلمه Night

شب انگلیسی چی میشه

Night یعنی چه؟

شب به انگلیسی