معنی کلمه Alone

تنها انگلیسی چی میشه

Alone یعنی چه؟

تنها به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی تنها به انگلیسی = Alone

 

Alone= تنها