معنی کلمه Alone

تنها انگلیسی چی میشه

Alone یعنی چه؟

تنها به انگلیسی