معنی کلمه نوشین

معنی نوشین

 نوشین یعنی چه؟

معنی کامل نوشین

گوارا، خوش گوار، شفابخش - شیرین، خوشایند، دلپذیر، گوارا، خوش گوار