معنی کلمه نوشین

معنی نوشین

 نوشین یعنی چه؟

معنی کامل نوشین