معنی کلمه آرام

معنی آرام

 آرام یعنی چه؟

معنی کامل آرام

خاموش، خلوت، دنج، ساکت، آرامش، استراحت