معنی کلمه آرام

معنی آرام

 آرام یعنی چه؟

معنی کامل آرام