متضاد نیازمند

کلمات هم خانواده نیازمند

نیازمند یعنی چه؟

معنی کامل نیازمند و هم خانواده

 

 

 

 

 

متضاد کلمه نیازمند: بی‌نیاز، غنی