متضاد نیازمند

کلمات هم خانواده نیازمند

نیازمند یعنی چه؟

معنی کامل نیازمند و هم خانواده