متضاد مهربان

کلمات هم خانواده مهربان

مهربان یعنی چه؟

معنی کامل مهربان و هم خانواده

 

 

 

 

 

متضاد کلمه مهربان: دلسوز، عطوف، غمگسار، مشفق، مهربان