متضاد مهربان

کلمات هم خانواده مهربان

مهربان یعنی چه؟

معنی کامل مهربان و هم خانواده