متضاد ضعیف

کلمات هم خانواده ضعیف

ضعیف یعنی چه؟

معنی کامل ضعیف و هم خانواده

 

 

 

 

 

متضاد کلمه ضعیف: قوی