متضاد ضعیف

کلمات هم خانواده ضعیف

ضعیف یعنی چه؟

معنی کامل ضعیف و هم خانواده