متضاد راست

کلمات هم خانواده راست

راست یعنی چه؟

معنی کامل راست و هم خانواده

 

 

 

 

 

متضاد کلمه راست: غلط، نادرست، ناراست، کج، ناصاف، یسار، نادرست،