متضاد راست

کلمات هم خانواده راست

راست یعنی چه؟

معنی کامل راست و هم خانواده