متضاد خیس

کلمات هم خانواده خیس

خیس یعنی چه؟

معنی کامل خیس و هم خانواده

 

 

 

 

 

متضاد کلمه خیس: خشک