متضاد خیس

کلمات هم خانواده خیس

خیس یعنی چه؟

معنی کامل خیس و هم خانواده