متضاد جنگ

کلمات هم خانواده جنگ

جنگ یعنی چه؟

معنی کامل جنگ و هم خانواده

 

 

 

 

 

متضاد کلمه ناپسند: تذکره، دفتر، سفینه، کشکول، گلچین، مجموعه