متضاد جنگ

کلمات هم خانواده جنگ

جنگ یعنی چه؟

معنی کامل جنگ و هم خانواده