متضاد تاریک

کلمات هم خانواده تاریک

تاریک یعنی چه؟

معنی کامل تاریک و هم خانواده

 

 

 

 

 

متضاد کلمه تاریک: روشن، مشکل، غامض، پیچیده، آشفته، مغشوش، نابسامان، پریشان، گرفته، ناراحت