متضاد تاریک

کلمات هم خانواده تاریک

تاریک یعنی چه؟

معنی کامل تاریک و هم خانواده