متضاد آمدن

کلمات هم خانواده آمدن

آمدن یعنی چه؟

معنی کامل آمدن و هم خانواده

 

 

 

 

 

متضاد کلمه آمدن: خشکیدن، خروج کردن، شورش کردن، شوریدن، سرکشی کردن