متضاد آمدن

کلمات هم خانواده آمدن

آمدن یعنی چه؟

معنی کامل آمدن و هم خانواده