معنی کلمه floor

کف انگلیسی چی میشه

floor یعنی چه؟

کف به انگلیسی