معنی کلمه tongue

زبان انگلیسی چی میشه

tongue یعنی چه؟

زبان به انگلیسی