معنی کلمه finger

انگشت انگلیسی چی میشه

finger یعنی چه؟

انگشت به انگلیسی