معنی کلمه dream

خواب انگلیسی چی میشه

dream یعنی چه؟

خواب به انگلیسی