معنی کلمه Up

بالا انگلیسی چی میشه

Up یعنی چه؟

بالا به انگلیسی