هم خانواده امثال

کلمات هم خانواده امثال

امثال یعنی چه؟

معنی کامل امثال و هم خانواده

 

 

 

 

 

هم خانواده امثال : مثل ، مثال ، امثالهم