هم خانواده گیاه

کلمات هم خانواده گیاه

 گیاه یعنی چه؟

معنی کامل گیاه و هم خانواده

رستنی، سبزه، علف، نامی، نبات، بوته