هم خانواده گل

کلمات هم خانواده گل

 گل یعنی چه؟

معنی کامل گل و هم خانواده

تراب، خاشاک، خاک، طین، غبرا، جدا، زمین، لای