هم خانواده کهن

کلمات هم خانواده کهن

 کهن یعنی چه؟

معنی کامل کهن و هم خانواده

 

 

 

باستانی، باستان، دیرینه، قدیم، کنانه، کهنه